בסייעתא דשמיא

תודה

איך היינו מודים על הנס, לו בית המקדש היה קיים??? תיאור סיפורי מרגש.

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

לראות את הטוב! לחפש את החיובי!

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪