בסייעתא דשמיא

רש"י

כבוד בית הכנסת בעבר ובהווה

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪