בסייעתא דשמיא

בית הכנסת

כבוד בית הכנסת בעבר ובהווה

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪